Zajęcia muzyczno-ruchowe

Rytmika-zd

Zajęcia muzyczno-ruchowe - rytmika

Rytmika według Emil Jaques-Dalcroze poprzez aktywne formy obcowania z muzyką otwiera szerokie możliwości przed dzieckiem – rozbudza wrażliwość muzyczną i estetyczną dzieci, rozwija zamiłowanie do śpiewu, muzyki i tańca, rozwija dyspozycje psycho-fizyczne dzieci, a także wyzwala dziecięce emocje i wyobraźnię. W zakresie wychowania estetycznego i ogólnego uwrażliwia na piękno w muzyce, ruchu i otaczającym świecie. Współdziała z programem wychowania w przedszkolu w kształceniu pozytywnych cech osobowości i pożądanych postaw społecznych oraz w przygotowaniu dziecka do szkoły.

Wpływ rytmiki na muzyczną aktywność dziecka odbywa się poprzez dostosowane dla poszczególnych grup wiekowych elementy:

 1. Ćwiczenia i zabawy słuchowo-ruchowe.
 2. Ćwiczenia słuchowo-głosowe.
 3. Improwizacje ruchowe, głosowe i instrumentalne.
 4. Słuchanie muzyki.
 5. Śpiewanie piosenek.
 6. Grę na instrumentach perkusyjnych.
 7. Interpretacje ruchowe piosenek i utworów muzycznych.
 8. Łatwe tańce ludowe.

Celem kształcenia jest:

 1. Kształcenie słuchu muzycznego i pamięci muzycznej.
 2. Rozwijanie poczucia rytmu, poczucia metrycznego i tempa.
 3. Rozwijanie wrażliwości na elementy muzyczne, takie jak: tempo, dynamika, artykulacja, melodia, forma.
 4. Rozróżnianie barw instrumentów.
 5. Doskonalenie aparatu mowy.
 6. Kształcenie motoryki i prawidłowej postawy.

W naszym przedszkolu metoda rytmiki Emila Jaques – Dalcroze’a – jako najbardziej popularna w Polsce forma wychowania muzycznego, estetycznego i ogólnego – stanowi podstawę wprowadzania dzieci w świat muzyki. W trakcie zajęć wykorzystywane są także wybrane elementy z systemu Carla Orffa oraz Zoltana Kodaly’a.

Emil Jaques-Dalcroze (1865 – 1950) to wybitny szwajcarski kompozytor, pianista, pedagog, scenograf i pisarz. Twórca metody wychowania muzycznego zwanej popularnie rytmiką. Założeniem metody jest rozwój słuchu poprzez skorelowane ćwiczenia ruchowo – rytmiczne, intonacyjne i umuzykalniające. Naczelną ideą Jaques – Dalcroze’a było dążenie do skojarzenia ruchu z muzyką, a tym samym przybliżenie muzyki do człowieka.