Przedszkole – Ramowy Rozkład Dnia

Wprowadzenie stałego rytmu zajęć do wychowania dziecka, daje mu poczucie pewności i bezpieczeństwa.

7:00

ZAJĘCIA

- schodzenie się dzieci,
- stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających dziecięcym
zainteresowaniom,
- zabawy indywidualne i w grupach,
- korzystanie z gier i układanek stolikowych,
- zabawy zorganizowane w kole lub przy muzyce,
- prace porządkowe w sali,
- zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów
poznawczych,
- ćwiczenia poranne.

9:00

ZAJĘCIA

- przygotowanie do śniadania - wdrażanie i przyswajanie nawyków
higienicznych – opanowanie umiejętności mycia rąk,
- czynności samoobsługowe.

9:15

ZAJĘCIA

- doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania
posiłku,
- kulturalne zachowanie się przy stole.

9:45

ZAJĘCIA

Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne prowadzone w/g planów miesięcznych
opracowanych przez nauczycielki dla poszczególnych grup, zgodnie z podstawą
programową i realizowanym programem wychowania przedszkolnego.

10:45

ZAJĘCIA

Przygotowanie do II śniadania:
- wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych – opanowanie umiejętności mycia rąk,
- czynności samoobsługowe,
- doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania
posiłku,
- kulturalne zachowanie się przy stole.

11:15

ZAJĘCIA

Przygotowania do wyjścia do ogrodu:
- ubieranie się dzieci – wdrażanie do samodzielnego przebierania się dzieci i
wzajemnej pomocy – zachowanie kolejności zakładania odzieży,
- wdrażanie do samodzielności.

11:30

ZAJĘCIA

- zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym,
- zwracanie uwagi na bezpieczne korzystanie z urządzeń rekreacyjnych,
- spacery,
- wycieczki,
- wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa,
- przestrzeganie ustalonych zasad i norm panujących w grupie w zależności od pogody zabawy dowolne w sali, oparte na spontanicznej
aktywności dziecka i wspierające integrację.

12:30

ZAJĘCIA

Powrót z ogrodu, czynności samoobsługowe w szatni.

12:45

ZAJĘCIA

Przygotowanie dzieci do obiadu:

- wdrażanie do czynności samoobsługowych,
- wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych.

13:00

Obiad

-praca nad prawidłowym posługiwaniem się łyżką i widelcem,
- zwrócenie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw,
- dbanie o utrzymanie czystości na stolikach.

13:30

ZAJĘCIA

- odpoczynek poobiedni (dzieci młodsze),
- słuchanie bajek relaksacyjnych,
- zabawy według inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych.
- aktywna praca z materiałem Montessori, zgodnie z programem „Odkryjmy
Montessori raz jeszcze”.

14:15

ZAJĘCIA

Realizacja propozycji dzieci i nauczycielki:
- w zależności od pogody zabawy dowolne w sali lub na powietrzu,
- praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulującym, kompensacyjnym, wychowawczym,
- zajęcia specjalistyczne,
- zajęcia dodatkowe,
- zabawy w/g inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych,
- prace porządkowe,
- podwieczorek ok. 15.00.

17:00

ZAJĘCIA

Koniec dnia – odbiór dziecka.